Zvolit vůz
Vyberte vůz z nabídky
Hledat naše produkty

Vrácení/reklamace zboží

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Výjimkou jsou účelové produkty pro motosport, kdy toto označení je uvedeno na daňovém dokladu nebo v popisu produktu, originální díly, speciálně dodávané díly s cenou nad 10.000 Kč včetně DPH a produkty spotřebního a elektronického/elektrického charakteru jako například CD podklady pro navigace, žárovky, řídící jednotky, LED žárovky, multimediální jednotky a atd. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Pokud se tak zákazník rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu s originálním dokladem o koupi doručit na adresu prodávajícího. Před vrácením zboží kupující zašle e-mail se sdělením čísla daňového dokladu a současně sdělí číslo bankovního účtu, na který chce vrátit uhrazenou částku. Od této částky budou odečteny skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (zejm. náklady na dopravu) a náklady či sankce výrobce, které prodávající přeúčtuje na kupujícího. Prodávající má povinnost vrátit zákazníkovi konečnou částku nejpozději do 14 dnů od obdržení odstoupení od kupní smlouvy.

Reklamační řád

Obecné podmínky reklamace

Povinnosti kupujícího
Kupující je povinen si dodané zboží důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu telefonicky informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

a) doručením na adresu provozovatele Karel Procházka, Schmiedmann, K Bříze 344, 46312 Šimonovice

Kupující je povinen uvést:

a) číslo objednávky
b) doložit doklad o vlastnictví zboží (faktura, daňový doklad)
c) nejvýstižnější popis závad a jejich projevů s přiloženou fotodokumentací závady.

Povinnosti prodávajícího

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 20 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího e-mailem nebo telefonicky. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak (neplatí pro fyzické osoby s IČ a právnické osoby) . Reklamační řízení vedené mezi prodávajícím: Karel Procházka, IČ 65624629 a kupujícím firemním objektem (fyzickou osobou s IČ nebo právnickou osobou) nemají stanovenou konkrétní lhůtu pro vyřízení.

Reklamace uplatněná v záruční době

Všeobecná ustanovení
Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ke každému zboží je přikládán dodací list (popř. faktura, daňový doklad), který může sloužit zároveň jako záruční list, pokud tento není přiložen. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího (přepravního) listu. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.
Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím (přepravním) listem a skutečně dodaným zbožím nebo zjistí-li přímo při převzetí poškození zboží, doporučuje prodávající takto dodané zboží od dopravce nepřevzít a o této skutečnosti informovat prodávajícího. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu případná pozdější reklamace nebude uznána.

Záruční podmínky
a) Záruční doba je 24 měsíců s výjimkou výrobků uvedených ve Všeobecných podmínkách. Tato doba začíná dnem převzetí zboží.
b) Je-li závada odstranitelná, bude vada bezplatně odstraněna. V případě neodstranitelné vady bude zboží vyměněno na náklady prodávajícího.
c) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

- neodborné montáže, zacházení či obsluhy nebo použití zboží v rozporu se stanoveným technologickým postupem – používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci nebo jiného porušení technologické kázně.

- poškození zboží přírodními živly.

- poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s technologickými či jinými podmínkami uvedenými v dokumentaci, například v motosportu.

- opotřebením po mez stanovenou zákonem.

- zboží bylo poškozeno použitím v rozporu s podmínkami uvedenými v obchodních, reklamačních či záručních podmínkách nebo v rozporu s všeobecnými zásadami platnými pro použití nebo spotřebu obdobného zboží.

- uplatnění záruky se nevztahuje na výrobky elektronického charakteru, podvozkové a brzdové díly.

Postup při výměně (reklamaci) zboží
Odběratel neprodleně kontaktuje dodavatele telefonicky. Na základě této komunikace navrhne dodavatel způsob přepravy zboží na svou adresu, případně si tuto dopravu může odběratel zajistit sám. Po převzetí zboží na adrese pobočky dodavatele tento o tom informuje odběratele a dále bude zahájen domluvený způsob výměny, popř. zákonem stanovený způsob reklamace zboží.
Doporučení při přejímání zásilek
Při převzetí zboží je v zájmu kupujícího pečlivě si překontrolovat obsah zásilky, na pozdější reklamace ohledně druhu, množství nebo poškození zboží při dopravě nemusí být brán zřetel. Podepsáním dodacího listu kupující stvrzuje, že zboží bylo dodáno v pořádku.
Vzhledem k tomu, že dopravu Vámi objednaného zboží ve většině případů zajišťuje třetí osoba, dodržujte následující postup:
Při dodání zboží si pečlivě zkontrolujte stav zboží. Je-li vše v pořádku, potvrďte převzetí zboží podepsáním dodacího (přepravního) listu. Jeho podepsáním vyjadřujete souhlas s tím, že zboží bylo dodáno bez vad a v množství, které je uvedeno v dodacím listu. Má-li zboží jakékoli vady v okamžiku dodání nebo nesouhlasí druh nebo množství, je nutné tyto skutečnosti poznamenat na dodacím (přepravním) listě. Je-li zboží poškozené, může kupující převzetí odmítnout.


Pokud nebudou zaznamenány informace o vadách na dodacím (přepravním) listě, reklamační řízení nemusí být zahájeno.

 

Thank you for visiting
Schmiedmann!
We noticed you are from...

United States United States